آدرس: اصفهان شاهین شهر خیابان سهراب سپهری فرعی یک غربی فروشگاه آسیادوچرخ